Chính thức công bố những hình ảnh cuối cùng của Vân Quang Long bên cạnh con gái nhỏ trước lúc qυα đờı

𝙲𝚊 𝚜ĩ 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐, 𝚌ự𝚞 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚟𝚒ê𝚗 𝚗𝚑ó𝚖 𝟷𝟶𝟾𝟾, độ𝚝 𝚗𝚐ộ𝚝 𝚚𝚞𝚊 đờ𝚒 ở 𝚝𝚞ổ𝚒 𝟺𝟷 𝚟ì độ𝚝 𝚚𝚞ỵ, 𝚜á𝚗𝚐 𝟸𝟾/𝟷𝟸.

𝙲𝚑𝚒ề𝚞 𝚝ố𝚒 𝚗𝚐à𝚢 𝟸𝟿/𝟷𝟸, 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚌𝚊 𝚜ĩ 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊 đờ𝚒 ở 𝚝𝚞ổ𝚒 𝟺𝟷 𝚟ì độ𝚝 𝚚𝚞ỵ ở 𝙼ỹ 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚍à𝚗 𝚜𝚊𝚘 𝚅𝚋𝚒𝚣 𝚟à 𝚔𝚑á𝚗 𝚐𝚒ả 𝚟ô 𝚌ù𝚗𝚐 𝚜ố𝚌. 𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚕𝚒𝚙 𝚌ủ𝚊 𝚀𝚞á𝚌𝚑 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙳𝚞 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ 𝚝𝚛ê𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚌á 𝚗𝚑â𝚗, 𝚊𝚗𝚑 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒ế𝚝 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 đã đượ𝚌 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗𝚑à 𝚌ủ𝚊 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 𝚡á𝚌 𝚗𝚑ậ𝚗.

𝙲𝚑ị Á𝚒 𝚅â𝚗 – 𝚟ợ 𝚌ũ 𝚌ủ𝚊 𝚌𝚊 𝚜ĩ – 𝚋á𝚘 𝚝𝚒𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚋ạ𝚗 𝚋è 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚗ướ𝚌. 𝙲𝚊 𝚜ĩ Ư𝚗𝚐 𝙷𝚘à𝚗𝚐 𝙿𝚑ú𝚌 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒ế𝚝: “𝚃ô𝚒 𝚜ố𝚌 𝚔𝚑𝚒 𝚑𝚊𝚢 𝚝𝚒𝚗. 𝙷ồ𝚒 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝚝𝚛ướ𝚌, 𝚊𝚗𝚑 ấ𝚢 𝚌ò𝚗 𝚐ọ𝚒 đ𝚒ệ𝚗 𝚗ó𝚒 𝚌𝚑𝚞ẩ𝚗 𝚋ị 𝚜ắ𝚙 𝚡ế𝚙 𝚟ề 𝚅𝚒ệ𝚝 𝙽𝚊𝚖 đ𝚒 𝚑á𝚝. 𝚅ì 𝚍ị𝚌𝚑, 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐 𝚊𝚗𝚑 ấ𝚢 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗”.

𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 𝚝ê𝚗 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚕à 𝙻ê 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙷𝚒ể𝚗, 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚗ă𝚖 𝟷𝟿𝟽𝟿 ở Đồ𝚗𝚐 𝚃𝚑á𝚙. 𝙰𝚗𝚑 𝚗ổ𝚒 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 𝚌ù𝚗𝚐 𝚗𝚑ó𝚖 𝟷𝟶𝟾𝟾 – 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚕ậ𝚙 𝚗ă𝚖 𝟸𝟶𝟶𝟶, 𝚍ướ𝚒 𝚜ự 𝚍ì𝚞 𝚍ắ𝚝 𝚌ủ𝚊 𝚗𝚑ạ𝚌 𝚜ĩ Đỗ 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐.

Hình ảnh cuối cùng của Vân Quang Long đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Thông tin nghệ sĩ Vân Quang Long qua đời vì đột quỵ hiện đang gây sốc đối với khán giả. Người thân, bạn bè và đồng nghiệp hiện vẫn chưa hết bàng hoàng. Trước khi qua đời, nam ca sĩ vẫn vui vẻ và chia sẻ hình ảnh về cuộc sống thường ngày xoay quanh vợ và con gái. Nhìn hình ảnh cuối cùng khi Vân Quang Long gọi điện cho con gái đã khiến netizen không khỏi đau lòng.

𝙽𝚑ó𝚖 𝚐ồ𝚖 𝚗ă𝚖 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚟𝚒ê𝚗: 𝙽𝚑ậ𝚝 𝚃𝚒𝚗𝚑 𝙰𝚗𝚑, 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐, Đ𝚒ề𝚗 𝚃𝚑á𝚒 𝚃𝚘à𝚗, Ư𝚗𝚐 𝙷𝚘à𝚗𝚐 𝙿𝚑ú𝚌, 𝙽𝚑ấ𝚝 𝚃𝚑𝚒ê𝚗 𝙱ả𝚘. 𝙲á𝚌 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚟𝚒ê𝚗 𝟷𝟶𝟾𝟾 𝚝𝚑𝚞 𝚑ú𝚝 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚏𝚊𝚗 𝚗ữ 𝚗𝚑ờ 𝚗𝚐𝚘ạ𝚒 𝚑ì𝚗𝚑 đ𝚒ể𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚒, 𝚟ũ đạ𝚘 𝚝ố𝚝, 𝚙𝚑𝚘𝚗𝚐 𝚌á𝚌𝚑 𝚝𝚛ì𝚗𝚑 𝚍𝚒ễ𝚗 đ𝚊 𝚍ạ𝚗𝚐.

𝙽ă𝚖 𝟸𝟶𝟶𝟸, 𝟷𝟶𝟾𝟾 𝚋ấ𝚝 𝚗𝚐ờ 𝚝𝚊𝚗 𝚛ã 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚏𝚊𝚗 𝚝𝚒ế𝚌 𝚗𝚞ố𝚒. 𝙰𝚕𝚋𝚞𝚖 𝚌𝚞ố𝚒 𝚌ủ𝚊 𝚑ọ 𝚌ó 𝚝ê𝚗 “𝙽ụ 𝚑ô𝚗 đầ𝚞 𝚝𝚒ê𝚗”.

𝚂𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚒 𝚝á𝚌𝚑 𝚗𝚑ó𝚖, 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 𝚑á𝚝 𝚜𝚘𝚕𝚘, 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚌ô𝚗𝚐 𝚟ớ𝚒 𝚌á𝚌 𝚋ả𝚗 𝚑𝚒𝚝 𝙱ở𝚒 𝚝𝚒𝚗 𝚕ờ𝚒 𝚝𝚑ề, 𝚃𝚑ư 𝚌𝚞ố𝚒… 𝙰𝚗𝚑 𝚝ừ𝚗𝚐 𝚔ế𝚝 𝚑ợ𝚙 𝚟ớ𝚒 𝙲ẩ𝚖 𝙻𝚢 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚜𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚊 đượ𝚌 𝚢ê𝚞 𝚝𝚑í𝚌𝚑 𝚚𝚞𝚊 𝚌á𝚌 𝚌𝚊 𝚔𝚑ú𝚌 𝙽ợ 𝚍𝚞𝚢ê𝚗, 𝙰𝚗𝚑 𝚌ố 𝚚𝚞ê𝚗 𝚎𝚖, 𝙶𝚒ọ𝚝 𝚗ướ𝚌 𝚖ắ𝚝 𝚖𝚞ộ𝚗 𝚖à𝚗𝚐, 𝙽𝚐à𝚢 𝚖𝚊𝚒 𝚖ư𝚊 𝚝𝚑ô𝚒 𝚛ơ𝚒… 𝙽𝚐𝚘à𝚒 𝚗𝚑ạ𝚌 𝚝𝚛ẻ, 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 𝚌ò𝚗 𝚝𝚑ử 𝚜ứ𝚌 𝚟ớ𝚒 𝚗𝚑ạ𝚌 𝚝𝚛ữ 𝚝ì𝚗𝚑, 𝚍â𝚗 𝚌𝚊.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *