Mỹ ᴄó ᴛʜể Đưᴀ Vào Sử ᴅụɴԍ ᴛʜᴜốᴄ ᴜốɴɢ Đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, Нιệu Quả Sᴀu 5 ɴԍàʏ

ᴍỹ đᴀɴɢ ᴛʜử ɴɢʜɪệᴍ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ 𝟹 ʟᴏạɪ ᴛʜᴜốᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ǫᴜᴀ đườɴɢ ᴜốɴɢ ᴠà ᴄó ᴛʜể đưᴀ ʀᴀ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴠàᴏ ᴄᴜốɪ ɴăᴍ ɴᴀʏ.

Đâʏ ʟà ᴍộᴛ ᴛɪɴ ᴠᴜɪ ᴠớɪ ᴛấᴛ ᴄả ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʀêɴ ᴛᴏàɴ ᴛʜế ɢɪớɪ ᴛʀᴏɴɢ ʙốɪ ᴄảɴʜ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴠẫɴ đᴀɴɢ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ.

ʟᴏạɪ ᴛʜᴜốᴄ ᴋʜáɴɢ ᴠɪʀᴜs ᴄó ᴛêɴ ᴍᴏʟɴᴜᴘɪʀᴀᴠɪʀ ᴄủᴀ ᴍỹ đᴀɴɢ ʟà ứɴɢ ᴠɪêɴ ᴛɪềᴍ ɴăɴɢ ɴʜấᴛ ᴄʜᴏ ʜʏ ᴠọɴɢ ᴄʜấᴍ ᴅứᴛ đạɪ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀᴏɴɢ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ ɢầɴ.

ᴛʜᴜốᴄ ᴍᴏʟɴᴜᴘɪʀᴀᴠɪʀ đượᴄ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ʙởɪ sự ʜợᴘ ᴛáᴄ ɢɪữᴀ 𝟸 ᴄôɴɢ ᴛʏ ʀɪɢɪʙᴇʟ (Đứᴄ) ᴠà ᴍᴇʀᴋ (ᴍỹ). ᴛʜử ɴɢʜɪệᴍ ʟâᴍ sàɴɢ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ 𝟷 ᴠà ɢɪᴀɪ đᴏạɴ 𝟸 đã ʜᴏàɴ ᴛấᴛ ᴠớɪ ʜɪệᴜ ǫᴜả 𝟷𝟶𝟶% ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. sᴀᴜ 𝟻 ɴɢàʏ, ᴛảɪ ʟượɴɢ ᴠɪʀᴜs ᴄủᴀ ʙệɴʜ ɴʜâɴ xᴜốɴɢ ᴛʜấᴘ đếɴ ɴɢưỡɴɢ ᴋʜôɴɢ ʟâʏ ʟᴀɴ.

ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴛʜử ɴɢʜɪệᴍ ʟâᴍ sàɴɢ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ 𝟹 ᴄũɴɢ ɢầɴ đɪ đếɴ ᴄʜặɴɢ ᴄᴜốɪ ᴠớɪ ʜɪệᴜ ǫᴜả ʀấᴛ ᴛốᴛ, ᴅự ᴋɪếɴ sẽ ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả ɴɢᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴍùᴀ ᴛʜᴜ ɴăᴍ ɴᴀʏ.

ᴛʜᴜốᴄ ᴜốɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍở ʀᴀ ʜʏ ᴠọɴɢ ᴄʜấᴍ ᴅứᴛ đạɪ ᴅịᴄʜ

ᴛʜᴜốᴄ ᴍᴏʟɴᴜᴘɪʀᴀᴠɪʀ ᴍᴀɴɢ đếɴ ɴʜɪềᴜ ᴋỳ ᴠọɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜắᴘ ᴛʜế ɢɪớɪ

ɴếᴜ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ sᴜôɴ sẻ, ᴛʜᴜốᴄ ᴍᴏʟɴᴜᴘɪʀᴀᴠɪʀ sẽ đượᴄ đưᴀ ʀᴀ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴛʀᴏɴɢ 𝟺-𝟻 ᴛʜáɴɢ ᴛớɪ.

ʟᴏạɪ ᴛʜᴜốᴄ ɴàʏ đượᴄ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴅựᴀ ᴛʀêɴ ᴛʜᴜốᴄ ɢốᴄ ᴄʜốɴɢ ʟạɪ ᴠɪʀᴜs ᴄúᴍ, ᴄó ᴛáᴄ ᴅụɴɢ ứᴄ ᴄʜế sự sᴀᴏ ᴄʜéᴘ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴠɪʀᴜs ʀɴᴀ ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 ᴋʜɪếɴ ᴠɪʀᴜs ᴋʜôɴɢ ɴʜâɴ ʟêɴ ᴠà ʙị đàᴏ ᴛʜảɪ ʀấᴛ ɴʜᴀɴʜ, ɢɪúᴘ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ. Đặᴄ ʙɪệᴛ, ᴛʜᴜốᴄ ᴄó ʀấᴛ íᴛ ᴛáᴄ ᴅụɴɢ ᴘʜụ, ᴘʜổ ʙɪếɴ ʟà ɴʜứᴄ đầᴜ, ᴍấᴛ ɴɢủ.

ᴍᴏʟɴᴜᴘɪʀᴀᴠɪʀ sử ᴅụɴɢ ᴅễ ᴅàɴɢ ǫᴜᴀ đườɴɢ ᴜốɴɢ, đɪềᴜ ᴛʀị ᴄáᴄ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴʜɪễᴍ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 ɢɪᴀɪ đᴏạɴ đầᴜ. ᴛʜᴇᴏ đó, ᴍỗɪ ʙệɴʜ ɴʜâɴ sẽ ᴜốɴɢ 𝟸 ʟɪềᴜ ᴍỗɪ ɴɢàʏ ᴠà ᴅᴜʏ ᴛʀì ᴛʀᴏɴɢ 𝟻 ɴɢàʏ ɴɢᴀʏ ᴛạɪ ɴʜà.

ɴếᴜ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴘʜᴀ 𝟹 ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ ᴠɪệᴄ đɪềᴜ ᴛʀị sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 sẽ ɢɪốɴɢ ɴʜư đɪềᴜ ᴛʀị ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴄúᴍ ᴋʜáᴄ.

ʜɪệɴ ᴛạɪ, ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴍỹ đã ᴄʜɪ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷,𝟸 ᴛỉ ᴜsᴅ để ᴍᴜᴀ 𝟷,𝟽 ᴛʀɪệᴜ ʟɪệᴜ ᴛʀìɴʜ ᴛʜᴜốᴄ ᴍᴏʟɴᴜᴘɪʀᴀᴠɪʀ sử ᴅụɴɢ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ɴếᴜ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ, ғᴅᴀ ᴄủᴀ ᴍỹ sẽ ᴄấᴘ ᴘʜéᴘ ᴄʜᴏ ʟᴏạɪ ᴛʜᴜốᴄ ɴàʏ.

ᴛừ ᴛʜáɴɢ 𝟹 ɴăᴍ ɴɢᴏáɪ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʜàɴɢ ᴛʀɪệᴜ ᴄᴏɴ ᴄʜồɴ ʙị ᴄʜếᴛ ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀạɪ ở ʜà ʟᴀɴ ᴠà ɴᴀᴜʏ ᴅᴏ ᴍộᴛ ᴄʜủɴɢ ᴄᴏʀᴏɴᴀᴠɪʀᴜs, ɴʜóᴍ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ đã ᴄʜᴏ ᴄʜồɴ sử ᴅụɴɢ ᴛʜᴜốᴄ ᴍᴏʟɴᴜᴘɪʀᴀᴠɪʀ. ᴋếᴛ ǫᴜả ᴋʜôɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴠɪʀᴜs ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ᴄᴏɴ ᴄʜồɴ ʙị ʙệɴʜ sᴀᴜ 𝟸𝟺 ɢɪờ. ᴛừ ᴋếᴛ ǫᴜả đó, ɴʜóᴍ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ, ɴâɴɢ ᴄấᴘ ᴛʜᴜốᴄ ᴍᴏʟɴᴜᴘɪʀᴀᴠɪʀ để ᴛʜử ɴɢʜɪệᴍ ᴛʀêɴ ɴɢườɪ.

ɴɢàʏ 𝟿/𝟽 ᴠừᴀ ǫᴜᴀ, ᴘʜòɴɢ ᴛʜí ɴɢʜɪệᴍ ʜᴇᴛᴇʀᴏ ᴄủᴀ Ấɴ Độ ᴄũɴɢ đᴀɴɢ xɪɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴄấᴘ ᴘʜéᴘ ᴛʜᴜốᴄ ᴍᴏʟɴᴜᴘɪʀᴀᴠɪʀ để sử ᴅụɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴛʜử ɴɢʜɪệᴍ ʙᴀɴ đầᴜ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ᴛʜᴜốᴄ ᴄó ᴛáᴄ ᴅụɴɢ ɢɪảᴍ ᴛỉ ʟệ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ ᴠà ᴛăɴɢ ᴛốᴄ độ ʜồɪ ᴘʜụᴄ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɴʜẹ.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/thuoc-uong-dieu-tri-covιᴅ-19-mo-ra-hy-vong-cham-dut-dai-dich-756280.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *