Nữ giảng viên ĐH Duy Tân pɦát ɴɢôn pɦiếп diệп: “Cảm thấy nhụ̼c nɦã về cách cɦốпg dịcɦ của VN”

N̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼8̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼M̼X̼H̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼à̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼v̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼.̼

2021-08-8

Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼é̼m̼”̼.̼

̼N̼ữ̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼:̼ ̼“̼T̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼ ̼Đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼”̼.̼

̼N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼“̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼1̼.̼5̼0̼0̼ ̼k̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼é̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼C̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼E̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼o̼i̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ã̼”̼.̼

2021-08-8

N̼ữ̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼à̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼.̼T̼.̼H̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼4̼5̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼8̼.̼ ̼G̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼.̼T̼.̼T̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼K̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼-̼ ̼Đ̼H̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼â̼n̼)̼.̼

2021-08-8

T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼â̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼V̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ỡ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼.̼

̼“̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

2021-08-8

T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼l̼ạ̼c̼,̼ ̼p̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼

̼Q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼“̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼Đ̼ủ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

Nguồn: https://s.a.ostar.vn/sinh-vien-tv/nu-giang-vien-co-nhieu-phat-ngon-phien-dien-ve-cach-chong-dich-202108071607537746.html
class=”td-a-rec td-a-rec-id-content_bottom td_uid_6_610fecb10398f_rand td_block_template_1″>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *